Наставничко веће одржаће се 17. 4. 2018. у 1330 часова. Дневни ред седнице:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Упознавање са новим в. д. директором

3. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог тромесечја

4. Анализа реализације наставног плана и програма

5. Анализа пробног завршног испита