Матични број: 174365

Шифра делатности: 8520

Жиро рачун буџетских средстава: 840-1743660-67

ПИБ: 00615178