Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Кроз рад у Парламенту ученици развијају вештине дијалога, толеранције, активног учествовања у доношењу одлука и реализовања сопствених идеја. Ученички парламент доприноси и развоју колективног односа и изградњи партнерства са наставницима, стручним сарадницима , директором и органима школе, као и побољшању атмосфере и живота у школи.

Ученички парламент чине по 2 представнка свих одељења 7. и 8. разреда наше школе. Представници Ученичког парламента присуствују седницама Школског одбора, учествују у раду Тима за самовредновање и у Активу за школско развојно планирање.

За ову школску годину за председника УП изабран је Младен Златановић, ученикVIII1 а за заменика Исидора Богдановић, ученица VII2 разреда.

Активности Носиоци активности Време (место)
– Конституисање Парламента
– Избор председника и заменика
председника Парламента
– Упознавање ученика са Пословником
о раду ученичког Парламента
– Избор ученика за члана Школског одбора
– Успостављање сарадње са Тимом за
професионалну орјентацију
– Конституисање тимова у оквиру Парламента (Тим за медијацију, Тим за вршњачку помоћ у учењу)
тим, ученици,
Ученички парламент
септембар
– Правила лепог понашања у школи
– Обележавање Дечије недеље
– Акција „Деца-деци“
– Оптерећеност ученика ваннаставним активностима
– Анализа Правилника о безбедности ученика
тим, ученици,
Ученички парламент
октобар
– Успех и дисциплина ученика на крају првог  квалификационог периода (предлагање мера и активности за побољшање)
-Међународни дан толеранције (16.11.)
– Како помоћи ученицима који имају проблеме у учењу и понашању
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
тим, ученици,
Ученички парламент
новембар
– Опасности пиротехничких средстава (разговори, штампање материјала, панои)
– Предлози ученика око организовања прославе Нове године
– Организација хуманитарне акције
тим, ученици,
Ученички парламент
децембар
– Припреме за школску славу Св. Сава
– Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и предлози за побољшање
тим, ученици,
Ученички парламент
jануар
– Припреме за такмичење ученика
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
тим, ученици,
Ученички парламент
фебруар
– Заштита животне средине:
Сређујемо школу да нам у њој буде пријатно (помоћ еколошкој секцији)
тим, ученици,
Ученички парламент
март
-Успех и дисциплина ученикаа крају трећег квалификационог периода (предлагање мера и активности за побољшање)
– Представљање средњих школа – професионална оријентација
– Резултати са такмичења ученика
тим, ученици,
Ученички парламент
април
– Припрема и обележавање Дана школе
– Упознавање ученика са конкурсима за упис у средње школе
– Завршни испит за упис у средње школе
– Избор ђака генерације (предлог)
– Оцена рада Ученичког парламента
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
– Договор око прославе другарске вечери
(понашање ученика)
– Предлози за унапређивање рада у наредној години
тим, ученици,
Ученички парламент
мај – јун

Ученички парламент школске 2020/2021. године чине следећи ученици:
1. Младен Златановић 8/1 – председник
2. Исидора Богдановић 8/2 – заменик председника
3. Кристина Митић 7/1
4. Матеја Сврзић 7/1
5. Стефан Николић 7/2
6. Љиљана Миленковић 7/2
7. Страхиња Мијајловић 8/1
8. Сања Савић 8/2
Координатор Ученичког парламента је наставница српског језика Сандра Динић Раденовић.