Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Кроз рад у Парламенту ученици развијају вештине дијалога, толеранције, активног учествовања у доношењу одлука и реализовања сопствених идеја. Ученички парламент доприноси и развоју колективног односа и изградњи партнерства са наставницима, стручним сарадницима , директором и органима школе, као и побољшању атмосфере и живота у школи.

Ученички парламент чине по 2 представнка свих одељења 7. и 8. разреда наше школе. Представници Ученичког парламента присуствују седницама Школског одбора, учествују у раду Тима за самовредновање и у Активу за школско развојно планирање.

За ову школску годину за председника УП изабрана је Нина Смиљковић, ученица VIII1, а за заменика Вељко Ђокић, ученик VIII2 разреда.

Ученички парламент школске 2023/2024. године чине следећи ученици:

  1. Нина Смиљковић 8-1 – председник
  2. Вељко Ђокић 8-2 – заменик председника
  3. Маша Пауновић 8-1
  4. Ана Стаменковић 8-2
  5. Лана Дисић 7-1
  6. Петар Стевановић 7-1
  7. Николина Маринковић 7-2
  8. Лука Гроздановић 7-2
  9. Јања Стаменковић 7-3
  10. Анастасија Ристић 7-3

Координатор Ученичког парламента је наставница енглеског језика Милена Радосављевић.

Активности Носиоци активности Време (место)
– Конституисање Парламента
– Избор председника и заменика
председника Парламента
– Упознавање ученика са Пословником
о раду ученичког Парламента
– Избор ученика за чланове Школског одбора
– Избор ученика за рад у школским Тимовима
– Разматрање годишњег Извештаја о раду Ученичког парламента
– Разматрање годишњег Извештаја о раду школе (Директора, Тима за самовредновање, Актива за Школско развојно планирање, Актива за развој Школског програма)
тим, ученици,
Ученички парламент
септембар
– Правила лепог понашања у школи
– Обележавање Дечије недеље
– Акција „Деца-деци“ -сарадња са Дечијим савезом
– Конституисање тимова у оквиру Парламента (Тим за медијацију, Тим за вршњачку помоћ у учењу)
-Обележавање Светског дана хране
– Оптерећеност ученика часовима обавезне наставе и ваннаставним активностима
– Анализа стања безбедности ученика
тим, ученици,
Ученички парламент
октобар
– Обележавање Међународног дана толеранције (16.11.)
– Како помоћи ученицима који имају проблеме у учењу и понашању
-20. нoвeмбaр – Свeтски дaн дeтeтa(Конвенција о дечијим правима)
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
тим, ученици,
Ученички парламент
новембар
– Опасности пиротехничких средстава (разговори, штампање материјала, панои)
– Предлози ученика око организовања прославе Нове године
– Организација хуманитарне акције
– Обележавање Дaна људских прaвa(10. децембар)
тим, ученици,
Ученички парламент, Тим за уређење школе
децембар
– Припреме за школску славу Св. Сава
– Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и предлози за побољшање
тим, ученици,
Ученички парламент
jануар
– Разматрање полугодишњег Извештаја о раду Ученичког парламента
– Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе (Директора, Тима за самовредновање, Актива за Школско развојно планирање, Актива за развој Школског програма)
– Припреме за такмичење ученика
-Oбeлeжaвaњe вaжних дaтумa :
22. фебруар – Дан ружичастих мајица
тим, ученици,
Ученички парламент, Вршњачки тим
фебруар
– Заштита животне средине:
Сређујемо школу да нам у њој буде пријатно (помоћ еколошкој секцији)
– Представљање средњих школа – професионална оријентација
– Резултати са такмичења ученика
-Oбeлeжaвaњe вaжних дaтумa у мeсeцу:
22. мaрт – Свeтски дaн вoдe;
27. мaрт – Свeтски дaн пoзoриштa
22. aприл- Дaн плaнeтe Зeмљe
23. aприл- Свeтски дaн књигe
-Учешће у продајној ускршњој изложби
тим, ученици,
Ученички парламент,
зaинтeрeсoвaни учeници шкoлe, нaстaвници jeзикa, истoриje, ликoвнoг
март/април
– Припрема и обележавање Дана школе
– Упознавање ученика са конкурсима за упис у средње школе
– Завршни испит за упис у средње школе
– Избор ђака генерације (предлог)
– Оцена рада Ученичког парламента
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
– Договор око прославе другарске вечери
(понашање ученика)
– Предлози за унапређивање рада у наредној години
– Oбeлeжaвaњe вaжних дaтумa :
09. мaj – Дaн Eврoпe;
31. мaj – Свeтски дaн бeз дувaнскoг димa
05. jун – Свeтски дaн зaштитe живoтнe срeдинe
тим, ученици,
Ученички парламент, предметни наставници
мај/јун