Органе школе чине органи управљања и стручни органи.