Пројекат „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“, има за циљ унапређивање наставне праксе и подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и рад на развоју међупредметних компетенција.

Основна намера Пројекта јесте да се кроз тематско планирање и постепену трансформацију часова развија нови модел организације наставе, који подразумева повезивање садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника.

Реализација пројектних активности подразумева промене у организацији рада, периодичну измену распореда часова, тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина у кооперацији више наставника, уз активно учешће ученика. Потенцијалне добити од оваквих промена у оргаизацији рада су велике, нпр. смањење оптерећења ученика на годишњем нивоу, омогућавање активнијег учешћа ученика у наставном процесу и вршњачко учење, стицање функционалних знања и развој кључних и међупредметних компетенција код ученика. Из перспективе наставника, отвориле би се веће могућности да ефикасније управљају одељењем, лакше индивидулизују наставу, ускладе критеријуме оцењивања и да се хоризонтално стручно усавршавају.

Да би се реализовале пројектне активности, било је потребно испланирати у Годишњем плану рада школе и плановима рада наставника да око 10% укупног броја часова на годишњем нивоу буде реализовано тимски као пројектна активност. То подразумева да садржински сличне наставне јединице/теме, или целине у истом одељењу реализују истовремено два, или три наставника. Оваква тематска настава реализоваће се у трајању од три недеље у току школске године.

Сарадњом до знања – збирка добре праксе