Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Кроз рад у Парламенту ученици развијају вештине дијалога, толеранције, активног учествовања у доношењу одлука и реализовања сопствених идеја. Ученички парламент доприноси и развоју колективног односа и изградњи партнерства са наставницима, стручним сарадницима , директором и органима школе, као и побољшању атмосфере и живота у школи.

Ученички парламент чине по 2 представнка свих одељења 7. и 8. разреда наше школе. Представници Ученичког парламента присуствују седницама Школског одбора, учествују у раду Тима за самовредновање и у Активу за школско развојно планирање.

За ову школску годину за председника УП изабран је Младен Златановић, ученикVIII1 а за заменика Исидора Богдановић, ученица VII2 разреда.

Активности Носиоци активности Време (место)
– Конституисање Парламента
– Избор председника и заменика
председника Парламента
– Упознавање ученика са Пословником
о раду ученичког Парламента
– Избор ученика за члана Школског одбора
– Успостављање сарадње са Тимом за
професионалну орјентацију
– Конституисање тимова у оквиру Парламента (Тим за медијацију, Тим за вршњачку помоћ у учењу)
тим, ученици,
Ученички парламент
септембар
– Правила лепог понашања у школи
– Обележавање Дечије недеље
– Акција „Деца-деци“
– Оптерећеност ученика ваннаставним активностима
– Анализа Правилника о безбедности ученика
тим, ученици,
Ученички парламент
октобар
– Успех и дисциплина ученика на крају првог  квалификационог периода (предлагање мера и активности за побољшање)
-Међународни дан толеранције (16.11.)
– Како помоћи ученицима који имају проблеме у учењу и понашању
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
тим, ученици,
Ученички парламент
новембар
– Опасности пиротехничких средстава (разговори, штампање материјала, панои)
– Предлози ученика око организовања прославе Нове године
– Организација хуманитарне акције
тим, ученици,
Ученички парламент
децембар
– Припреме за школску славу Св. Сава
– Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и предлози за побољшање
тим, ученици,
Ученички парламент
jануар
– Припреме за такмичење ученика
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
тим, ученици,
Ученички парламент
фебруар
– Заштита животне средине:
Сређујемо школу да нам у њој буде пријатно (помоћ еколошкој секцији)
тим, ученици,
Ученички парламент
март
-Успех и дисциплина ученикаа крају трећег квалификационог периода (предлагање мера и активности за побољшање)
– Представљање средњих школа – професионална оријентација
– Резултати са такмичења ученика
тим, ученици,
Ученички парламент
април
– Припрема и обележавање Дана школе
– Упознавање ученика са конкурсима за упис у средње школе
– Завршни испит за упис у средње школе
– Избор ђака генерације (предлог)
– Оцена рада Ученичког парламента
– Анализа учешћа ученика у раду Школе
– Договор око прославе другарске вечери
(понашање ученика)
– Предлози за унапређивање рада у наредној години
тим, ученици,
Ученички парламент
мај – јун

 

Ученички парламент школске 2020/2021. године чине следећи ученици:
1. Љиљана Миленковић 82 председник
2. Кристина Митић 81 заменик председника

3. Матеја Сврзић 81

4. Стефан Николић 82

5. Нина Смиљковић 71

6. Маша Пауновић 71

7. Љубица Митровић 72

8. Вељко Ђокић 72

Координатор Ученичког парламента је Милена Радосављевић.